افتتاح بخش ادارى ماشین سازى پى یو صنعت نظرى در حضور رئیسان اتحادیه صنعت کفش شهرهاى تهران – تبریز- اصفهان – همدان -هیدج-اسلامشهر- گلستان و بعضى از بزرگان این صنعت